مواد ترمیمی


پرسلن اچ HF (هیدروفلوریک اسید 10%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک عدد میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● ویسکوزیته ایده آل

●  بدون باقی گذاشتن بقایای رنگی

● کاهش چشمگیر گازهای سمی

15%  136,000 تومان

اسید اچ چهار عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : چهار عددی به همراه چهار عدد میکروتیپ

● حجم : مجموعا 14 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  161,500 تومان

اسید اچ تک عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک عدد میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  46,750 تومان

اسید اچ جامبو (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه 4 عدد میکروتیپ و 4 عدد سرنگ

● حجم : 65 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  357,000 تومان