اندو


ژل کلرهگزیدین 2%

● بسته بندی :سرنگ تک عددی 

● حجم : 3.5 سی سی ژل

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهنده

15%  144,500 تومان

محلول کلرهگزیدین 2%

● بسته بندی : بطری تک عددی

● حجم : 220 میلی لیتر

●  کانکتور آسان ریز

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهنده

15%  161,500 تومان

ژل سدیم هیپوکلریت

● بسته بندی :سرنگ تک عددی 

● حجم : 3.5 سی سی ژل

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهنده

15%  144,500 تومان

محلول سدیم هیپوکلریت

● بسته بندی : بطری تک عددی

● حجم : 220 میلی لیتر

●  کانکتور آسان ریز

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهنده

15%  161,500 تومان

محلول ادتا 17%

● بسته بندی : بطری تک عددی

● حجم : 220 میلی لیتر

●  کانکتور آسان ریز

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهنده

 

15%  331,500 تومان

ژل ادتا 17%

● بسته بندی :سرنگ تک عددی 

● حجم : 3.5 سی سی ژل

● حاوی بایوسورفکتانت

● فاقد گلوتن و بوی آزاردهند

15%  123,250 تومان