ایمپرشن کوپینگ


ایمپرشن کوپینگ بسته مینی کانکشن

● تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● قطر کانکشن : 2.1 میلی متر

● تورک : 5- 10 Ncm

از 350,000 تومان

ایمپرشن کوپینگ باز رگولار کانکشن

● تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● قطر کانکشن : 2.5 میلی متر

● تورک : 5- 10 Ncm

از 350,000 تومان

ایمپرشن کوپینگ باز مینی کانکشن

● تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● قطر کانکشن : 2.1 میلی متر

● تورک : 5- 10 Ncm

از 350,000 تومان

ایمپرشن کوپینگ بسته رگولار کانکشن

● تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● قطر کانکشن : 2.5 میلی متر

● تورک : 5- 10 Ncm

از 350,000 تومان