پیچ مینی اسکرو


مینی اسکرو wing head

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 950,000 تومان

مینی اسکرو button head

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 950,000 تومان

مینی اسکرو double head

جنس : استنلس استیل 

بسته بندی : تک عددی

بدون نیاز به دریل 

مقاومت بالا در برابر شکست

از 950,000 تومان

مینی اسکرو Simple Head

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو Small Head

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو Through Hole

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو Bracket Head

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو IMF - B

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو IMF - A

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو SMS

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو Starlight

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو CAPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● سهولت در جایگذاری و برداشتن سیم

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو MPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● دابل ترد

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو زایگوماتیک BIORAY

● جنس : تیتانیوم گرید 5

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 950,000 تومان

مینی اسکرو باکال شلفBIORAY

● جنس : تیتانیوم گرید 5

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 950,000 تومان