#

برگزاری کارگاه یک روزه روکش های SS و Gold

1402/05/19

کارگاه یک روزه تئوری و عملی روکش های SS وGold برگزار می گردد.

کارگاه یک روزه تئوری و عملی روکش های SS وGold توسط خانم دکتر سوما عربزاده در تاریخ 19 مردادماه 1402 در مجموعه ایده برتر کیوان برگزار می گردد.